10 грудня 2018, понеділок

Фiнансовi омбудсмени – незалежнi та неупередженi арбiтри на ринку фiнпослуг

66c959c7f8ecaad76a43281875e2c18c.jpg

Саме на таких засадах має запрацювати передбачена законопроектом № 8055 «Про установу фiнансового омбудсмена» iнституцiя. Даний законопроект розроблено за пiдтримки експертiв USAID, його у комплексi iз законопроектом № 2456-д «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення захисту права споживачiв фiнансових послуг»вже внесено на розгляд Верховної Ради. Їм передує прийнятий минулого року Закон України «Про споживче кредитування».Таким чином у рамках проекту «Трансформацiя фiнансового сектору» здiйснюється покрокова програма, кiнцевою метою якої є стимулювання українського ринку фiнансових послуг.
 
Про це журналiстiв Кiровоградської, Херсонської та Одеської областей поiнформували пiд час прес-конференцiї, яка вiдбулася 27 вересня в м. Одесi.
 
Головною проблемою, яка нинi стоїть на завадi розбудови цiєї сфери послуг, є занизький рiвень довiри споживачiв до пропонованих їм фiнансових продуктiв. За словами радника з питань захисту прав споживачiв фiнансових послуг проекту USAID «Трансформацiя фiнансового сектору» Тетяни Бурак, така ситуацiя має своє логiчне пояснення, адже згiдно iз проведеними спецiалiстамиUSAID дослiдженнями, Закон України «Про споживче кредитування» просто iгнорується багатьма фiнансовими установами. При цьому, подiбнi дiї часто проходять для них без жодних наслiдкiв, оскiльки в Законi не прописанi санкцiї, якi чекатимуть на порушникiв. Наприклад, кожен десятий виявлений рекламний матерiал мiстить iнформацiю про нульову кредитну ставку, хоча реклама «безвiдсоткових» кредитiв, яка по своїй сутi є недобросовiсною, заборонена. Поширеною є також практика, коли пiд час спiвбесiди з працiвником фiнустанови потенцiйних споживач отримує одну, бiльш приємну для нього iнформацiю, а пiсля укладення договору з’ясовується, що «майже безкоштовний сир» раптово дорожчає. Також значного поширення набула практика примусового безальтернативного нав’язування страхових полiсiв конкретних страхових компанiй, що також заборонено. 
 
Як зазначила керiвник юридичного напряму Проекту Тетяна Грищенко, однiєю з причин iснування недобросовiсних практик є вiдсутнiсть у регуляторiв ринку достатнiх повноважень для накладення санкцiй на порушникiв. Фiнансовi ж установи не поспiшають вносити у свою дiяльнiсть передбаченi Законом України «Про споживче кредитування» змiни. Зламати дану систему може ухвалення Верховною Радою законопроекту №2456-д, яким передбачено надання регуляторам фiнансового ринку комплексу дiєвих iнструментiв впливу на недобросовiснi у своїх стосунках з клiєнтами фiнустанови.
 
Поки вищезгаданий  законопроект не буде схвалений, регулятори просто не зможуть чинити дiєвий вплив на фiнустанови у частинi захисту прав споживачiв. А це просто необхiдно, адже як свiдчить практика, рiвень «добровiльного» дотримання вимог Закону України «Про споживче кредитування» нинi надзвичайно низький, – переконаний голова пiдкомiтету з питань виконання рiшень Європейського суду з прав людини  комiтету Верховної Ради України з питань правової полiтики та правосуддя Руслан Сидорович. 
 
Якi ж функцiї виконуватиме iнституцiя фiнансових омбудсменiв, створення якої передбачено законопроектом № 8055? У першу чергу, фiнансовий омбудсмен буде намагатися вирiшувати спiрнi моменти мiж надавачем та споживачем фiнансової послуги шляхом примирення сторiн. У країнах Європейського союзу це спрацьовує у 60-70% випадкiв. Якщо ж досягти компромiсу не вдаватиметься, вiн матиме повноваження приймати обов’язкове до виконання сторонами конфлiкту рiшення. Звертатися до омбудсмени зможуть лише фiзичнi особи. При цьому, в процесi вирiшення спору, на який вiдводитиметься не бiльше 60 дiб, споживач не буде обмежений у своєму правi звернутися до суду загальної юрисдикцiї. Зауважу, що аналiз практики розгляду таких справ у судах свiдчить, що до моменту винесення постанови може пройти не один рiк. 
 
По сутi, створюється нова служба, яка виконуватиме роль альтернативного iнструменту для вирiшення спiрних питань, що виникли на ринку фiнансових послуг. Реформування судової системи триває i цей процес не може бути швидким, але захищати iнтереси українського споживача потрiбно вже сьогоднi. Сподiваємося, що новостворена iнституцiя стане дiєвим iнструментом, який надаватиме реальну допомогу споживачам фiнансових послуг i слугуватиме дисциплiнуючим фактором для надавачiв цих послуг. 
 
Сергiй Богомiльчук
 
 

Фiнансовi омбудсмени – незалежнi та неупередженi арбiтри на ринку фiнпослуг
Оцінити цей запис

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований